Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi. Spotkania z psychologiem mają na celu obserwację zmian w rozwoju poznawczym i społeczno-emocjonalnym dziecka oraz ewaluację poczynionych postępów. Na tej podstawie możliwa jest właściwa modyfikacja indywidualnego planu terapeutycznego. Wprowadzanie zmian odbywa się w porozumieniu z terapeutami pracującymi z dzieckiem (zespół ewaluacyjny), a rodzice są o nich informowani na bieżąco. Oddziaływania psychologiczne mogą mieć charakter terapii prowadzonej w formie zabawy, w czasie której możliwe jest też pogłębianie diagnozy.

 

Proponowane dzieciom aktywności spełniają następujące cele:

 • nawiązanie i pogłębianie kontaktu emocjonalnego,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych,
 • doskonalenie możliwości intelektualnych,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała oraz sprawności manualnej,
 • stymulowanie rozwoju procesów percepcyjno-poznawczych,
 • wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnej sprawczości.

 

Staramy się włączać rodziców w proces terapeutyczny, gdyż to rodzic właśnie jest ekspertem od spraw związanych z jego dzieckiem. Informujemy o przebiegu zajęć, udzielamy porad i instruktażu. Wskazówki te pozwalają zachować jednolitą linię postępowania wobec dziecka zarówno w naszym Ośrodku, jak i środowisku domowym i rodzinnym.

 

W pracy z rodziną stosujemy podejście systemowe, oparte na ogólnej teorii systemów Ludwiga von Bertalanffy’ ego, psychospołeczne podejście Ericka Ericksona oraz elementy podejścia behawioralno- poznawczego. W pracy posługujemy się następującymi technikami:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • grupowe zajęcia adaptacyjno-rozwijające,
 • elementy Metody Dobrego Startu oraz Knillów,
 • elementy stymulacji sensomotorycznej
 • kinezjologia edukacyjna
 • integracja odruchów według Masgutowej
 • terapia taktylna
 • elementy terapii Integracji Sensorycznej