Celem projektu jest kompleksowa i wielospecjalistyczna pomoc małemu dziecku i jego rodzinie realizowana w formie specjalistycznych zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychorozwojowych i możliwości psychofizycznych.

 

Projekt realizowany jest w ramach zlecania zadań przez PFRON - Konkurs nr 2/2018 pt. "Szansa-Rozwój-Niezależność”. Adresowany do dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, od urodzenia do 9 r.ż.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2022 r.

Liczba miejsc: 50

 

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Złożenie Formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 3. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku,
 4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektu,
 5. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • trening umiejętności społecznych

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - kwiecień 2019
 2. Rekrutacja uczestników projektu - kwiecień – maj 2019 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie wielospecjalistycznej i kompleksowej diagnozy umiejętności funkcjonowania UP, opracowanie IPD - kwiecień - maj 2019 i każdorazowo po przyjęciu nowego UP,
 4. Realizacja IPD - prowadzenie zajęć z zakresu grupowego i indywidualnego wsparcia terapeutycznego UP - kwiecień 2019 - marzec 2022
 5. Okresowa ewaluacja IPD – wrzesień/październik 2020, marzec 2021
 6. Promocja projektu – kwiecień 2019 – marzec 2022
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową