Realizowana w ramach projektu terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności językowych i ułatwienie interakcji społecznych. W tym celu wdrażamy alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Podczas terapii pracujemy również nad koordynacją słuchowo - wzrokowo - ruchową, analizą i syntezą wzrokową, nad szeregowaniem, umiejętnością dokonywania kategoryzacji oraz prowadzimy ćwiczenia pamięci.