Kolejna grupa uczestników projektu zakończyła cykl zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.

Zajęcia TUS realizowane w ramach projektu mają na celu rozwinięcie u dzieci kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz skromne upominki.