5 grupa uczestników projektu zakończyła sześciomiesięczny cykl zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. W trakcie zajęć grupowych dzieci doskonaliły umiejętności komunikacji, umiejętności prospołeczne, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozpoznawania i nazywania emocji. Ważnym aspektem zajęć było także rozwijanie wiary we własne możliwości, a w kontekście społecznym rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji i zrozumienia dla różnic.

Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki za aktywny udział w zajęciach.