Nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych bardzo często występują u dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, co równie często przekłada się u nich na brak zdolności do budowania relacji z rówieśnikami. Z kolei brak prawdziwej rówieśniczej akceptacji niekorzystnie wpływa na poczucie własnej wartości dziecka.

W związku z tym, bardzo ważne jest rozwijanie umiejętności społecznych i myślenia społecznego. W naszym ośrodku istnieje taka możliwość podczas uczestnictwa w zajęciach o nazwie - Trening Umiejętności Społecznych. Oferowana w ramach projektu pomoc nakierowana jest na wszystkie dzieci mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych oraz adaptacją do nowych sytuacji.

Terapia TUS realizowana jest w formie zajęć grupowych i ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych poczucia tożsamości, własnej wartości oraz samooceny. Ponadto sesje treningowe są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci, gdyż stanowią połączenie zasad gier społecznych oraz nauki umiejętności niezbędnych w życiu każdego człowieka. Podczas zajęć dzieci mają także okazję nabyć takie bazowe umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, jak: zawieranie znajomości, przedstawianie się, słuchanie innych, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, radzenia sobie z uczuciami i ich nazywanie, zapraszanie do zabawy, radzenie sobie ze złością i ze stresem.

Zajęcia TUS prowadzone są przez dwuosobowy zespół, w którego skład wchodzą psycholog oraz logopeda, co sprzyja efektywniejszemu monitorowaniu pracy grupy, radzeniu sobie z zachowaniami niepożądanymi oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dla wszystkich członków. Terapia ma jasną i stałą strukturę, którą wspólnie z dziećmi terapeuci ustalają na pierwszym spotkaniu, zawierając kontrakt określający reguły obowiązujące podczas wszystkich spotkań (1. Jesteśmy dla siebie mili. 2. Mówimy na temat. 3. Siedzimy spokojnie. 4. Wykonujemy polecenia). Każde zajęcia rozpoczynają się wzajemnym przywitaniem się. Kolejny etap stanowi przedstawienie dzieciom tematu zajęć, obejrzenie krótkiego filmu instruktażowego na komputerze, przeanalizowanie przedstawionych w filmiku kroków w wersji wydrukowanej, obejrzenie zaprezentowanej przez terapeutów scenki, a następnie odegranie jej przez dzieci, gdzie pod okiem terapeutów mają one szansę skorygować pojawiające się we własnych zachowaniach nieprawidłowości. Pod koniec zajęć, w celu utrwalenia przekazanych informacji, dzieci otrzymują do wykonania krótką pracę domową, wymagającą zastosowania w codziennym życiu nabytych podczas zajęć umiejętności. Dodatkowo za aktywny udział w zajęciach uczestnicy otrzymują pozytywne wzmocnienie w postaci symbolicznej nagrody.

Celem TUS jest modyfikacja niepożądanych zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Powyższe cele osiągane są podczas zajęć przez:

  • uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • trening umiejętności komunikacyjnych,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • poznawanie metod radzenia sobie z emocjami,
  • przestrzeganie zasad,
  • uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów itd.

W związku z tym, wypracowanie odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach społecznych jest kluczowym aspektem w procesie terapii dzieci z niepełnosprawnościami.

Realizowane w ramach projektu zajęcia TUS prowadzone są wg programu autorskiego w oparciu o trening umiejętności społecznych Goldsteina.