Ośrodek Wczesnej Interwencji, zwany dalej OWI, jest niepubliczną specjalistyczną placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wykonującą działalność leczniczą.

 

 1. ORGANIZACJA PRACY
  1. OWI jest niepubliczną specjalistyczną placówką wykonującą działalność leczniczą.
  2. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, w wieku 0 -7 lat.
  3. OWI jest placówką ambulatoryjną. Placówka czynna jest przez 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku, z możliwością pracy w sobotę i/lub w godzinach popołudniowych.
  4. Godziny pracy placówki dostosowane są do potrzeb i oczekiwań rodziców oraz możliwości finansowych placówki.
  5. Dobór indywidualnych i grupowych form usprawniania leczniczego, terapii i stymulacji rozwoju dziecka, czasu trwania terapii oraz wychowania uwzględnia poziom rozwoju dzieci, ich potrzeby oraz warunki kontraktu z NFZ, warunki programów lub zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w OWI realizowana jest w grupach wiekowych:
   1. w wieku od 0 do 3 lat
   2. w wieku od 4 do 7 lat.
  7. Czas pobytu dziecka w OWI uzależniony jest od wieku dziecka oraz/lub jego stanu zdrowia.
  8. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w OWI realizuje się (chyba, że Indywidualny Program Terapeutyczny przewiduje inaczej):
   1. w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku 0-3 lat,
   2. w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku 4-7 lat.


 2. OFERTA TERAPEUTYCZNA OWI (PWI)
  1. Każde dziecko posiada kompleksową i wielospecjalistyczną diagnozę, pozwalającą na kontrolowanie przebiegu terapii i jej efektywność.
  2. Terapia w OWI (PWI) obejmuje następujące sfery: sprawność psychomotoryczną, funkcje poznawcze, komunikowanie się, uspołecznienie.
  3. W OWI (PWI) wykorzystuje się różne formy i metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
  4. Promowany jest zdrowy styl życia, w tym dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną.
  5. Placówka dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci w różnych formach aktywności.
  6. W OWI (PWI) prowadzona jest:
   1. terapia psychologiczna,
   2. terapia pedagogiczna,
   3. terapia logopedyczna,
   4. fizjoterapia,
   5. konsultacje lekarskie,
   6. terapia zajęciowa.
  7. Placówka aktywnie współpracuje z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.
  8. W procesie terapii i rehabilitacji wykorzystywane są wszystkie dostępne metody i formy terapii.
  9. Realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci i/lub rodziców.


 3. KADRA
  1. Terapia w OWI (PWI) prowadzona jest przez Zespół wielospecjalistyczny, który ustala indywidualny, wielodyscyplinarny program terapeutyczny dla każdego dziecka i jego rodziny.
  2. Działanie Zespołu wielospecjalistycznego odbywa się na bieżąco i obejmuje: wielospecjalistyczną diagnozę, opracowanie indywidualnego programu usprawniania dziecka, zaplanowanie działań terapeutycznych.
  3. W OWI (PWI) zatrudnieni są pracownicy różnych specjalności (lekarze różnych specjalności, oligofrenopedagog, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda, neurologopedia, itd.), co wpływa na kompetentną pracę nad rozwojem poszczególnych sfer rozwoju dziecka.
  4. Każde dziecko ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, odpowiedzialnego za opracowanie i realizację kompleksowego wielospecjalistycznego programu.
  5. Co najmniej dwa razy do roku Zespół przeprowadza ewaluację indywidualnych programów oraz spotyka się na zebraniach merytoryczno-programowych, na których zatwierdza zmiany w indywidualnych programach.
  6. Pracownicy uczestniczą w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
  7. Pracownicy opracowują i wdrażają programy własne.
  8. Dyrektor OWI (PWI) dokonuje okresowej oceny potrzeb placówki, Zespołu wielospecjalistycznego i poszczególnych specjalistów w zakresie doskonalenia zawodowego (roczny plan szkoleń).
  9. Każdy pracownik ma zakres obowiązków na danym stanowisku pracy oraz przydział dodatkowych zadań uwzględniający jego predyspozycje i kwalifikacje.
  10. Pracownikami OWI (PWI) nie mogą być osoby pełniące jakiekolwiek funkcje w organie prowadzącym ośrodek (Zarządzie Koła).


 4. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU TERAPII
  1. Dokumentacja placówki, w tym dokumentacja przebiegu terapii i rehabilitacji jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami.
  2. W celu dokumentowania świadczonych usług w OWI (PWI) jest prowadzona dokumentacja indywidualna każdego dziecka zawierająca:
   1. skierowanie
   2. kartę wywiadu zawierającą podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, PESEL, imiona rodziców, telefon kontaktowy, charakterystykę dziecka i rodziny, nazwisko i telefon lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza specjalisty
   3. karty badania pierwszorazowego wszystkich specjalistów
   4. karty konsultacji poszczególnych specjalistów
   5. wielospecjalistyczna diagnoza
   6. indywidualny program terapeutyczny
   7. Indywidualny harmonogram zajęć
   8. ewaluacja programu (forma opisowa, uwzględniająca osiągnięcia dziecka lub ich brak i wskazania do dalszej terapii i rehabilitacji)
   9. historia zdrowia i choroby
   10. wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem w warunkach domowych
   11. oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
   12. inne istotne dokumenty.


 5. EFEKKTYWNA WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI
  1. Ośrodek Wczesnej Interwencji utrzymuje ścisłą współpracę z rodzinami dziecka bądź opiekunami. Współpraca ta powinna być oparta na zasadzie partnerskiej współodpowiedzialności.
  2. Rodzice lub opiekunowie są uczestnikami procesu rehabilitacyjnego, wychowawczego i edukacyjnego swoich dzieci, i jako tacy biorą udział w opracowaniu Indywidualnego Programu Terapeutycznego dziecka, omawianiu postępów i problemów w jego realizacji.
  3. Rodzice powinni aktywnie włączać się w program terapeutyczny i rehabilitacyjny, podpisując zobowiązanie dotyczące jego realizacji.
  4. Formy współpracy z rodzicami:
   1. Regularne spotkania.
   2. Wspólne omawianie założeń indywidualnego programu i wyników ewaluacji.
   3. Szkolenia, konsultacje, instruktaż i porady dla rodziców.
   4. Zajęcia otwarte dla rodziców.
   5. Wspieranie psychiczne rodzin.
   6. Szerzenie misji i celów PSONI.


 6. BAZA LOKALOWA I MATERIALNA
  1. Budynek OWI pozbawiony barier architektonicznych.
  2. Przystosowane, bezpieczne i przyjazne sale zajęć dla każdego dziecka.
  3. Wyposażenie w sprzęt, pomoce i środki dostosowane do różnych potrzeb i możliwości uczestników zajęć.
  4. Pomoce dydaktyczne na bieżąco uzupełniane i aktualizowane.
  5. Wydzielony pokój lub kącik do przewijania i/lub karmienia niemowląt.
  6. Estetyczny wygląd sal zajęć, korytarzy i terenu wokół OWI (PWI).
  7. Biblioteka z literaturą specjalistyczną.


 7. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
  1. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej OWI (PWI).
  2. Wydawanie gazetki, folderów, kalendarzy, ulotek, plakatów, itp.
  3. Współpraca z placówkami medycznymi.
  4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi.
  5. Prezentowanie pracy OWI(PWI) mająca na celu szerzenie idei wczesnej interwencji.
  6. Udzielanie informacji zainteresowanym osobom o działalności Stowarzyszenia i OWI (PWI).


 8. SYSTEMATYCZNA EWALUACJA PRACY OŚRODKA
  1. Badanie pracy OWI (PWI) w wybranych obszarach przez Zespół do diagnozy i ewaluacji.
  2. Wdrażanie wniosków Zespołu do diagnozy i ewaluacji w życie OWI (PWI).
  3. Okresowa hospitacja prowadzonych zajęć przez Dyrektora OWI (PWI).