Posiadamy wolne miejsce na rehabilitację dziecka w wieku 0-9 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach projektu dzieci korzystają ze specjalistycznych zajęć dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychorozwojowych i możliwości psychofizycznych. Zajęcia są prowadzone przez psychologa, logopedę, pedagoga i fizjoterapeutę. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

 

Kontakt : Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku tel. 13 43 606 44 lub PSONI Koło w Krośnie tel. 13 43 271 16

TUS przeznaczony jest dla dzieci, które wykazują nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym, które nie umieją wykonywać konkretnego zachowania, bądź do dzieci, które wiedzą jak się zachować, ale nie zawsze wykorzystują tę umiejętność wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Zajęcia TUS opierają się na czterech zasadach:

  1. Modelowanie - uczenie się przez naśladownictwo
  2. Odgrywanie ról
  3. Udzielanie informacji zwrotnych
  4. Transfer umiejętności (generalizacja)

Uczenie przebiega w sposób aktywny, poprzez odgrywanie ról i działanie. Na zajęciach uczymy się m.in. naprzemienności w relacji, tego jak radzić sobie z przegraną, złością, jak dzielić się zabawkami, jak zadawać pytania, jak zachowywać się w sytuacji zmiany planu, jak być asertywnym. Zajęcia prowadzone są przez logopedę i psychologa.

Celem terapii psychologicznej jest stymulacja rozwoju poznawczego i poprawa funkcjonowania społeczno - emocjonalnego uczestników projektu. Metody pracy dobierana są indywidualnie uwzględniając poziom funkcjonowania dziecka. Na zajęciach usprawniane są funkcje w obrębie: funkcjonowania społecznego, rozwoju emocjonalnego, funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej i słuchowej, naśladownictwa, zdolności koncentracji uwagi.

Uczestnicy projektu w czasie terapii pedagogicznej ćwiczą sprawność manualną, graficzną, orientację w schemacie ciała, przestrzeni, czasie i kierunkach. Poprzez zabawy tematyczne uczą się sznurować buciki, zapinać guziki, wiązać kokardki, przygotowywać proste posiłki i wiele innych przydatnych czynności związanych z życiem codziennym.

Realizowana w ramach projektu terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności językowych i ułatwienie interakcji społecznych. W tym celu wdrażamy alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Podczas terapii pracujemy również nad koordynacją słuchowo - wzrokowo - ruchową, analizą i syntezą wzrokową, nad szeregowaniem, umiejętnością dokonywania kategoryzacji oraz prowadzimy ćwiczenia pamięci.